חגים

Kiddush for Pesach, Shavuot & Sukkot / קידוש לשלושת הרגלים
Special tune for the Kiddush said in the evening – kiddush-3-regalim-night

Special tune for the Kiddush said in the morning (the “long” kiddush) – kiddush-3-regalim-day

Hanukah Tunes / מנגינות לחנוכה
ברכות הדלקת הנרות – Slightly different than the usual tune – birkot-ner-chanuka
מעוז צור – Starts the same, but has a different melody for every 2nd verse – maoz-tzur
(זמר לחנוכה (מושר בשבת חנוכה –

Pesach Haggadah / הגדה של פסח
ליל הסדר was always a very festive occasion in the Horovitz household. In the past it was known for lasting very long, the record being until 4:45 in the morning. As the kids got married and the grandchildren started joining the Seder it was adapted and shortened to accommodate the younger family members. This was needed so they could enjoy the eating of מצה before one o’clock in the morning. Regardless of the Seder’s length the tunes remained an important aspect and family members looked forward to them from year to year.

הא לחמא עניא – haggadah-ha-lachma-anya
מגיד ועשרת המכות – haggadah-magid
על אחת כמה וכמה –
ברכות מצה ומרור – haggadah-birkot-matza-umaror
(הודו להשם כי טוב (הלל הגדול – haggadah-hodu-lashem-ki-tov
נשמת כל חי –
ברכת ישתבח – haggadah-yishtabach
ויהי בחצי הלילה / ואמרתם זבח פסח – haggadah-bachatzi-halayla-and-zevach-pesach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *